You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Общая информация - Thông tin chung

важная лекция [vàzhnaya lèktsyja] - bài giảng quan trọng
возможность [vozmòzhnost'] - cơ hội
вопрос [vapròs] - câu hỏi
и бегом на работу [i bigòm na rabòtu] - và chạy mau đến sở làm
интересная работа [interèsnaya rabòta] - công việc yêu thích
Отмени мою встречу на 10 часов. [atminì mayù vstrèchu na dèsit' chisòf] - Hãy hoãn cuộc hẹn gặp của tôi lúc 10 giờ
подчинённый [patchin'ònyj] - thuộc cấp
проблема [prablèma] - vấn đề
работа [rabòta] - công việc
рабочая неделя [rabòchaya nidèlya] - tuần làm việc
развитие [razvìtije] - sự phát triển
решение [rishènije] - giải pháp
сфера [sfèra] - lĩnh vực
тяжёлые дни [tizhòlyi dni] - những ngày nặng nề
уважаемый господин [uvazhàimyj gaspadìn] - kính gửi ngài
флот [flòt] - chiến hạm
экономика [ehkanòmika] - kinh tế
Я быстро печатаю на компьютере. [ya b`ystra pichàtayu na kamp'jùteri] - Tôi gõ máy tính rất nhanh.
Я на совещании. [ya na savisshànii] - Tôi đang họp.
Я опаздываю. [ya apàzdyvayu] - Tôi bị muộn
Я опоздаю. [ya apazdàyu] - Tôi sẽ muộn

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này