You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Часы - Nhiều giờ

без десяти три [bes disitì tri] - ba giờ kém mười
без пяти два [bes pyatì dva] - hai giờ kém năm
без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - bốn giờ kém mười lăm
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - sáu giờ kém mười lăm
вечера [vèchira] - buổi chiều
Во сколько вы будете ужинать? [va skòl'ka vy bùditi ùzhinat'] - Vào mấy giờ thì bạn sẽ ăn chiều?
Во сколько? [va skòl’ka] - Vào mấy giờ?
восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’] - tám giờ hai mươi phút
Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt] - Hãy tắt lò nướng sau 20 phút.
два часа пятнадцать минут [dva chisà pitnàtsat' minùt] - hai giờ mười lăm phút
дня [dn’a] - ban ngày
Который час? Сколько времени? [Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?] - Mấy giờ rồi? Bao nhiêu giờ bây giờ?
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера. [my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira] - Chúng tôi hẹn gặp với bạn bè của mình vào 7 giờ chiều.
ночи [nòchi] - buổi đêm
ночь [noch'] - ban đêm
ночью [nòch'yu] - buổi đêm
одиннадцать часов [adìnatstat' chisòf] - mười một giờ
по часовой стрелке [pa chasavòj strèlki] - theo chiều kim đồng hồ
Подскажите, пожалуйста, который час? [patskazhìti pazhàlusta katòryj chas] - Xin vui lòng cho biết, mấy giờ rồi?
полседьмого [polsid’mòva] - sáu rưỡi
против часовой стрелки [pròtif chisavòj strèlki] - ngược chiều kim đồng hồ
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - Bây giờ là bẩy giờ kém hai mươi
Сколько времени? [skòl’ka vrèmini] - Mấy giờ rồi?
У меня заказан столик на двенадцать часов. [u minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf] - Tôi đã đặt bàn ăn vào mười hai giờ.
утра [utrà] - buổi sáng
утро [ùtra] - buổi sáng
Через минуту копии будут готовы. [chèris minùtu kòpii bùdut gatòvy] - Sau một phút sẽ hoàn thành bản sao.
шесть тридцать [shèst’ trìtsat’] - sáu rưỡi
Я вернусь через час. [ya virnùs’ chìris chas] - Tôi quay trở lại sau một giờ.
Я выхожу на работу в 8 часов утра. [ya vykhazhù na rabòtu v vòsim’ chisòf utrà] - Tôi đi làm vào 8 giờ sáng.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này