You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Разговорный русский - Thông thạo tiếng Nga

А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn] - Còn tôi nghĩ rằng là một vận động viên.
безразличие [bizrazlìchije] - sự thờ ơ
быть в курсе [byt' f kùrsi] - người trong cuộc
В чем дело? [v chom dèla] - Vấn đề ở chỗ nào?
Все здорово! [fsyo zdòrava] - Tất cả đều tuyệt vời!
Всего доброго! [vsivò dòbrava] - Chúc mọi điều tốt lành!
Всем доброе утро! [vsem dòbraje ùtra] - Xin chào buổi sáng tất cả mọi người!
Вы слишком далеко зашли! [vy slìshkom dalikò zashlì] - Bạn đã quá lầm lẫn!
главный [glàvnyj] - chính
грусть [grùst'] - buồn bã
Да как ты смеешь! [da kak ty smèjish'] - Sao mà bạn to gan thế!
Держись подальше от меня! [dirzhìs` padàl`shi ot minyà] - Hãy tránh xa tôi ra!
До завтра! [da zàftra] - Hẹn ngày mai!
До свидания! [da svidàniya] - Tạm biệt!
До скорого! [da skòrava] - Tạm biệt!
Доброе утро всем! [dòbraje ùtra vsem] - Xin chào buổi sáng tất cả mọi người!
Доброе утро, друзья! [dòbraje ùtra, druz'ya] - Xin chào buổi sáng các bạn!
Доброе утро, планета! [Dobràje ùtra, planèta] - Xin chào buổi sáng hành tinh!
Доброе утро! [dòbraje ùtra] - Xin chào buổi sáng!
дурно [dùrna] - bị bệnh
жить [jit'] - sống
здравствуй [zdràstvuj] - xin chào
Здравствуйте [zdràstvujti] - Xin chào!
И кто виноват? [i kto vinavàt] - Và ai là người có lỗi?
интерес [intirès] - quan tâm
концентрация [kantsyntràtsyja] - sự chăm chú
Мне всё равно. [mne fs'ò ravnò] - Tôi không quan tâm.
Мне кажется, инженер. [mne kàzhitsya, inzhinèr] - Tôi cho rằng là một kỹ sư.
Мне страшно. [mne stràshna] - Tôi rất là sợ.
Может быть, он космонавт? [mòzhyt b`yt' on kasmanàvt] - Có thể anh ấy là một phi hành gia?
мольба [mal'bà] - khẩn cầu
Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh] - Đừng đổ lỗi cho tôi vì các vấn đề của bạn!
не фонтан [nifantàn] - không phút nước
неважно [nivàzhna] - không quan trọng
недоверие [nidavèrije] - sự không tin
несладко [nislàtka] - không ngọt ngào
Ну, конечно, он писатель. [nu, kanèshna, on pisàtil'] - Vâng, tất nhiên anh ấy là một nhà văn.
Оставь меня в покое! [astàv` minyà v pakòi] - Hãy để cho tôi yêu!
отрицательные эмоции [atritsàtil'nye ihmòtsii ] - những cảm xúc tiêu cực
ошибка [ashìpka] - lỗi
1 2

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này