You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

Уровень ТЭУ и ТБУм

костюм [kast'ùm] - bộ quần áo
отец [atèts] - cha
спасибо [spasìba] - xin cảm ơn
турист [turist] - khách du lịch
июль [iyùl'] - tháng bảy
четыре [chit`yri] - 4 - bốn
мать [mat`] - mẹ
мужчина [musshìna] - đàn ông
...

Bạn cần phải mua thê bao để nhìn thấy tất cả các từ ngữ của cấp bậc này

Bạn hãy mua thuê bao bây giờ đi!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này