You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Природа - Thiên nhiên

Баран: бее-бее-бее, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Cừu đực: kêu be-be-be
Белка: цвир-цвирк, цвиркает [tsvìr-tsvìrk, tsvìrkajet] - Con sóc: rù rì xvirk-xvirk
буря [bùrya] - cơn bão
Волк: ууу-ууу, воет [uuu, vòjet] - Chó sói: hú uuu-uuu
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Con quạ: kêu karrr-karrr
Выглянуло солнце. [v`yglinula sòntse] - Mặt trời đã ló ra.
гроза [grazà] - giông tố
гром [grom] - sấm sét
дерево [dèriva] - cây gỗ
Дует ветер. [dùjit vètir] - Có gió thổi.
ёж [yòsh] - con nhím
жало [zhàla] - vòi ong
жара [zharà] - nóng bỏng
жаркий [zhàrkij] - nóng
жарко [zhàrka] - nóng quá
женщина [zhèhnsshina] - đàn bà
земля [zimlyà] - đất
Змея: шшш-шшш-шшш, шипит [sh-sh-sh, shipìt] - Con rắn: xì xì sss-sss-sss
идеально [idiàl'na] - tuyệt hảo
Идёт дождь. [idyot dozhd'] - Trời mưa.
Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Đang mưa rất là to.
Идёт снег [idyòt snek] - Tuyết rơi.
Какая сегодня погода? [kakàya sivòdn'a pagòda] - Hôm nay thời tiết thế nào?
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - Con bò: kêu mu-u
кот [kot] - con mèo đực
кошка [kòshka] - con mèo cái
Кошка: мяу-мяу, мяукает [myàu-myàu, m'aùkajet] - Con mèo: meo-meo-meo
крыло [krylò] - cánh
кузнечик [kuznèchik] - thợ rèn
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Con gà mái: co-co-co, kudakh-takh-takh
лебедь [lèbit'] - con thiên nga
Лев: ррр, рычит. [rrr, rychìt] - Sư tử: gầm rú, rrr.
лес [les] - rừng
Лиса: фыр-фыр-фыр, фыркает [f`yr-f`yr-f`yr, f`yrkajet] - Con cáo: kêu phừr-phừr-phừr
Лошадь: иго-го-го иго-го-го, ржёт [iyì-gogo iyì-gogo, rzhòt] - Ngựa: cười igo-go-go igo-go-go
Лягушка: ква-ква-ква, квакает [kva-kva, kvàkajet] - Con ếch: kêu kva-kva-kva
Медведь: рррр, рычит [rrr, rychìt] - Con gấu: gầm rrr
мир [mir] - hòa bình
Мне жарко. [mne zhàrka] - Tôi nóng quá.
Мне холодно. [mne khòladna] - Tôi rất là lạnh.
1 2 3

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này