You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

В магазине - Trong cửa hàng

аптека [aptèka ] - hiệu thuốc
булочная [bùlashnaya] - cửa hàng bánh mỳ nhỏ
Вам нужен пакет? [vam nùzhin pakèt] - Bạn cần túi đựng không?
Введите пин-код. [vvedìte pinkòd] - Bạn hãy nhập mã PIN.
Во сколько вы открываетесь завтра? [va skòl`ka vy atkryvàitis` zàvtra] - Bạn mở cửa hàng vào mấy giờ ngày mai?
Во сколько вы сегодня закрываетесь? [va skòl`ka vy sivòdnya zakryvàitis`] - Ngày hôm nay mấy giờ thì bạn đóng cửa?
Вы в очереди? [vy v òchiridi] - Bạn có xếp hàng không?
Вы принимаете кредитные карточки? [vy prinimàjite kredìtnyje kàrtachki] - Bạn có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
галантерея [galantirèya] - cửa hàng đồ may vá
канцелярские товары [kantsil’àrskii tavàry] - đồ văn phòng phẩm
кондитерская [kandìtirskaya] - xưởng bánh kẹo
магазин одежды [magazìn adèzhdy] - cửa hàng quần áo
магазин подарков [magazìn padàrkaf] - cửa hàng quà tặng
мебельный магазин [mèbil`nyj magazìn] - cửa hàng đồ nội thất
местный магазин [mèstnyj magazìn] - cửa hàng khu vực
Могу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`] - Tôi có thể giúp bạn được không?
овощной магазин [avashhnòj magazìn] - cửa hàng rau quả
парикмахерская [parikmàkhirskaya] - tiệm cắt tóc
парфюмерия [parf’umèriya] - cửa hàng nước hoa
рыбный магазин [r`ybnyj magazìn] - cửa hàng bán cá
Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga] - Quyển sách này giá bao nhiêu tiền?
Следующий, пожалуйста! [slèduyushhij pazhàlusta] - Xin vui lòng, người tiếp đến!
супермаркет [supirmàrkit] - siêu thị
тратить [tràtit'] - tiêu tốn
универмаг [univirmàk] - cửa hàng tổng hợp
химчистка [khimchìstka] - tiệm tẩy giặt bằng hóa chất
электротовары [ilèktratavàry] - cửa hàng đồ điện
Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu] - Tôi lấy quyển sách này nhé.
Я ищу книгу Льва Толстого ''Война и мир''. [ya ishhù knìgu l`va talstòva vajnà i mir] - Tôi tìm kiếm quyển sách "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoi

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này