You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Дни - Nhiều ngày

в воскресенье [v vaskrisèn'je] - vào ngày chúa nhựt
в понедельник [v panidèl'nik] - vào thứ hai
в пятницу [v pyàtnitsu] - vào thứ sáu
в среду [v srèdu] - vào thứ tư
в субботу [v subòtu] - vào thứ bảy
в четверг [v chitvèrk] - vào thứ năm
во вторник [va vtòrnik] - vào thứ ba
воскресенье [vaskrisèn'je] - chúa nhựt
вторник [vtòrnik] - thứ ba
завтра [zàftra] - ngày mai
неделя [nidèl'a] - tuần lễ
понедельник [panidèl'nik] - thứ hai
пятница [p'àtnitsa] - thứ sáu
сегодня [sivòdn'a] - hôm nay
Сегодня понедельник! [sivòdnya panidèl'nik] - Hôm nay là thứ hai!
Сегодня пятница! [sivòdn'a p'àtnitsa] - Hôm nay là thứ sáu!
среда [sridà] - thứ tư
суббота [subòta] - thứ bảy
чеверг (чт) [chitvèrk] - thứ năm

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này