You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Общая информация - Thông tin chung

Вам нужен пакет? [vam nùzhin pakèt] - Bạn cần túi đựng không?
Введите пин-код. [vvedìte pinkòd] - Bạn hãy nhập mã PIN.
Во сколько вы открываетесь завтра? [va skòl`ka vy atkryvàitis` zàvtra] - Bạn mở cửa hàng vào mấy giờ ngày mai?
Во сколько вы сегодня закрываетесь? [va skòl`ka vy sivòdnya zakryvàitis`] - Ngày hôm nay mấy giờ thì bạn đóng cửa?
Вы в очереди? [vy v òchiridi] - Bạn có xếp hàng không?
Вы принимаете кредитные карточки? [vy prinimàjite kredìtnyje kàrtachki] - Bạn có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Могу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`] - Tôi có thể giúp bạn được không?
Следующий, пожалуйста! [slèduyushhij pazhàlusta] - Xin vui lòng, người tiếp đến!
тратить [tràtit'] - tiêu tốn

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này