You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Как начать разговор - Làm thế nào để bắt đầu cuộc hội thoại

Играют ли какие-нибудь знаменитые актёры в этом фильме? [igràyut li kakìi-nibùt' znaminìtyi aktyòry v èhtam fìl'mi] - Trong phim này có những diễn viên nổi tiếng đóng không?
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Một số người nói rằng, tình yêu có thể mua được bằng tiền, bạn thấy thế nào về điều đó?
Кто выиграл последние Олимпийские Игры? [kto v`yigral paslèdnii alimpìjskie ìgry] - Ai đã chiến thắng trong kỳ thi Olimpic cuối cùng?
Мне нравится Ваш музыкальный вкус. [mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs] - Tôi rất thích khẩu vị âm nhạc của bạn.
Ты когда-нибудь ходила на вечеринку быстрых свиданий? [ty kagdà nibùt` khadìla na vichirìnku b`ystrykh svidànij] - Cô đã bao giờ dự tiệc của những buổi hẹn hò nhanh?
Ты любишь романтику? А что больше всего? [ty l'ubish` ramàntiku? a shto bòl`shi vsivò] - Bạn có thích lãng mạn không? Và điều gì là hơn hết?
Ты часто влюбляешься? [ty chàsta vl'ubl'ajish`sya] - Bạn có thường xuyên yêu không?
У вас есть домашние животные? [u vas jest' damàshnii zhivòtnyi] - Bạn có thú nuôi trong nhà không?
У тебя когда-нибудь было полностью ночное свидание? [u tibyà kagdà nibùt` b`yla pòlnast`yu nachnòje svidànije] - Bạn đã bao giờ có buổi hẹn hò thâu đêm chưa?
Чем Вы интересуетесь? [Chem Vy intirisùitis'] - Bạn quan tâm những gì?
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Bạn thích điều gì hơn cả, khen ngợi ai hay chỉ nhận lời khen ngợi?
Я люблю путешествовать. [ya l'ubl'ù putishèstvavat'] - Tôi thích đi du lịch.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này