You can change this website language: English
Giáo viên
Кудрина Ксения

Кудрина Ксения

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: kudrina-kseniya@yandex.ru
  • Skype: kudrina-ks

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Кудрина Ксения

Hello! I do love Russian language and I really want you love it too. Let's go to learn!
By the way, I am a teacher and my work correct pronunciation of sounds of Russian. May be you want to say СЫР without assent? ;-)

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này