You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Числительные - Chữ số

восемь [vòsim'] - 8 - tám
восьмой [vas'mòj] - thứ tám
второй [vtaròj] - thứ nhì
два [dva] - hai
двадцать [dvàtsat'] - 20 - hai mươi
двадцать пять [dvàtsat' pyat'] - 25 - hai mươi nhăm
двенадцать [dvinàtsat'] - 12 - mười hai
девятый [divyàtyj] - thứ chín
девять [dèvit'] - 9 - chín
десятый [disyàtyj] - thứ mười
десять [dèsit'] - 10 - mười
один [adìn] - 1 - một
одиннадцать [àdinatsat'] - 11 - mười một
первый [pèrvyj] - thứ nhất
пятый [pyàtyj] - thứ năm
пять [pyàt'] - 5 - năm
пятьдесят [pit'disyàt] - 50 - năm mươi
пятьсот [pyat`sot] - năm trăm
седьмой [sed'mòj] - thứ bẩy
семь [sem'] - bẩy
сорок [sòrak] - 40 - bốn mươi
третий [trètij] - thứ ba
три [tri] - 3 - ba
тридцать [trìtsat'] - 30 - ba mươi
тридцать пять [trìtsat' pyat'] - 35 - ba mươi nhăm
четвёртый [chetvyòrtyj] - thứ bốn
четыре [chit`yri] - 4 - bốn
шестой [shistòj] - thứ sáu
шесть [shèst'] - 6 - sáu

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này