You can change this website language: English

Tự đăng ký

двенадцать


Bản dịch: 12 - mười hai
Chuyển ngữ: [dvinàtsat']

Thành phần câu văn: Числительное

Ví dụ về sử dụng

У меня заказан столик на двенадцать часов. [u minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf] - Tôi đã đặt bàn ăn vào mười hai giờ.



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này