You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Непонимание - Sự không hiểu

Вы не могли бы говорить медленнее? [vy nimaglì by gavarìt' mèdlinnije] - Bạn có thể nói chậm được hơn không?
Вы не могли бы это написать? [vy ni magli by èhta napisàt'] - Bạn có thể viết nó?
Вы понимаете? [vy panimàite] - Bạn có hiểu không?
Извините, что вы сказали? [izvinìti shto vy skazàli] - Xin lỗi, bạn vừa nói cáo gì?
Извините, что? [izviniti shto] - Xin lỗi, cái gì cơ?
Напишите, пожалуйста. [napishìti pazhàlusta] - Bạn vui lòng viết cho
Не могли бы Вы повторить это медленнее? [nimaglì by vy paftarìt' èhta mèdlinnije] - Bạn có thể nói điều này chậm hơn được không?
Пожалуйста, повторите. [pazhàlusta paftarìti] - Xin vui lòng lặp lại.
Пожалуйста, скажите это ещё раз. [pazhàlusta skazhìti èhta issho ras] - Xin vui lòng nói điều đó thêm lần nữa.
Что это значит? [shto èhta znàchit] - Điều này có nghĩa là gì?
Я не понимаю. [ya nipanimàyu] - Tôi không hiểu.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này