You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

переписка - thư từ

Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Rất cảm ơn bạn vì lá thư của bạn.
Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Bởi vì...
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Để trả lời cho lá thư của bạn ngày 25 tháng 5 ...
В соответствии с условиями нашего договора... [v saatvètstvii s uslòviyami nàshiva dagavòra] - Để phù hợp với các điều khoản hợp đồng của chúng tôi ...
воспоминания [vaspaminàn'ya] - nhớ lại
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Như bạn nhận thấy đấy, rằng...
Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ cho câu trả lời.
К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Rất là tiếc, tôi phải thông báo cho bạn...
марка [màrka] - mác nhãn
писать [pisàt'] - viết lách
письмо [pis'mò] - lá thư
почта [pòchta] - bưu điện
почтовый ящик [pachtòvyj yàshhik] - thùng thư
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Xin cảm ơn vì sự trả lời của bạn.
хранить [khranìt'] - lưu giữ

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này