You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Глаголы - Các động từ

бегать [bègat'] - chạy
бродить [bradìt'] - lang thang
Вдохновляйтесь! [vdokhnavlyàjtes'] - Bạn hãy có được cảm hứng!
вздремнуть [vzdrimnùt'] - ngủ tạm
вообразить [vaabrazìt'] - tưởng tượng ra
восстановить [vasstanavìt'] - thiết lập lại
делать [dèlat'] - làm
дремать [drimàt'] - giấc ngủ tạm
ездить [jèzdit'] - đi bằng phương tiện
есть [jèst'] - có
ждать [zhdàt'] - chờ đợi
желать [zhilàt'] - mong muốn
живите [zhivìte] - bạn hãy sống
запарить [zapàrit'] - hấp
засыпать [zasypàt'] - ngủ, lấp đầy
зевать [zivàt'] - ngáp
интересуйтесь [interisùjtes'] - bạn hãy quan tâm
кормить [karmìt'] - cho ăn
лазить [làzit'] - leo trèo
летать [litàt'] - bay
мешать [mishàt'] - làm phiền
молчать [malchàt'] - im lặng
найти [najtì] - tìm kiếm
нарисовать [narisavàt'] - vẽ tranh
находить [nakhadìt'] - tìm thấy
нравиться [nràvitsa] - thích
обмануть [abmanùt'] - nói dối
опаздывать [apàzdyvat'] - chậm trễ
опоздать [apazdàt'] - chậm trễ
отдыхать [atdykhàt'] - nghỉ ngơi
перепутывать [piripùtyvat'] - nhầm lẫn
печатать [pichàtat'] - in ra
плавать [plàvat'] - bơi lội
победить [pabidìt'] - chiến thắng
покупать [pakupàt'] - mua
ползать [pòlzat'] - bò
полить [palìt'] - tưới
помнить [pòmnit'] - nhớ
помогать [pamagàt'] - giúp đỡ
понять [pan'àt'] - hiểu
1 2

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này