помогать


Bản dịch: giúp đỡ
Chuyển ngữ: [pamagàt']

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này