Tự đăng ký

печатать


Bản dịch: in ra
Chuyển ngữ: [pichàtat']

Ví dụ về sử dụng

печатать слепым методом [pichàtat' slip`ym mètadam] - gõ bàn phím bằng phương pháp mù
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này