четыре


Bản dịch: 4 - bốn
Chuyển ngữ: [chit`yri]

Ví dụ về sử dụng

без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - bốn giờ kém mười lăm
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này