You can change this website language: English

Tự đăng ký
Гадкий утенок
[gadkij utenok]
Гладить по головке
[gladit` po golovke]
Гладить против шерсти
[gladit` protiv shersti]
Глаза полезли на лоб
[glaza polezli na lob]
Глаза разгорелись
[glaza razgorelis`]
Глазом не моргнуть
[glazom ne morgnut`]
Глупый как пробка
[glupyj kak probka]
Глухой как пень
[glukhoj kak pen`]
Гнать в три шеи
[gnat` v tri shei]
Гнать волну
[gnat` volnu]
1 2 3
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này