Giáo viên
Дарья

Дарья

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: trukhanova.dasha@yandex.ru
  • Skype: dsuchitel

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Дарья

Закончила Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина (бакалавр, диплом с отличием). В настоящее время являюсь студентом магистратуры Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
Преподаю русский язык как иностранный на уровнях А 1 - В 1 (начинающие, средний уровень).
Язык  посредник - английский.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này