главный


Bản dịch: chính
Chuyển ngữ: [glàvnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Где находится главный павильон? [gde nakhoditsya glavnyj pavil`on?] - Khu trưng bày chính nằm ở đâu?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này