сфера


Bản dịch: lĩnh vực
Chuyển ngữ: [sfèra]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này