You can change this website language: English

Εγγραφή


Lidia
Savvina

Τα επίπεδα της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και οι δοκιμές των επιπέδων.

Τα επίπεδα της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και οι δοκιμές των επιπέδων. Μερικές φορές εμείς λέμε, ότι κάποιος έχει την καλή ή την κακή  επάρκεια της γλώσσας. Τι σημαίνει αυτό και ποιά έννοια εμείς βάζουμε μέσα σε αυτές τις λέξεις;  Είναι δυνατόν να συστηματοποιήσουμε την προσέγγυση στη χρήση του λόγου; Παραπάνω από τα 40 χρόνια πριν οι εμπειρογνώμονες  των Ευρωπαϊκών χωρών άρχισαν την εργασία τους με τον στόχο την ανάπτυξη της τυπικής προσέγγυσης για την εκμάθηση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας και για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων, ανεπτυγμένων από τον μαθητή [1].

Ο κύριος στόχος είναι - η αναγνώριση των δεξιοτήτων, τις οποίες απόκτησε ό μαθητής, και όχι του προγράμματος  και της τεχνικής διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Για την αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης της γλώσσας και των δεξιοτήτων πρότειναν την απλή προσέγγυση - να χωρίζουμε αυτούς που μαθαίνουν τη γλώσσα  ανάλογα με το επίπεδο της προετοιμασίας τους σε τρεις ομάδες (επίπεδα): ο αρχικός χρήστης της γλώσσας (А), ανεξάρτητος χρήστης (B), προχωρημένος χρήστης (С). Κάθε ομάδα  χωρίζεται σε δύο υποομάδες (1 και 2), και το επίπεδο της επάρκειας της γλώσσας βελτιώνεται από το επίπεδο А1 ως το επίπεδο С2.

Για να υπάρχει δυνατότητα να διαχωρίσουμε και να καθορίσουμε το επίπεδο της επάρκειας των γλωσσικών δεξιοτήτων  αναπτύχθηκε η περιγραφική κλίμακα των δεξιοτήτων (ικανοτήτων) για κάθε επίπεδο, τις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε στις δεξιότητες της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις δεξιότητες της ομιλίας σε μορφή του διαλόγου και του μονολόγου, τις δεξιότητες της επεξήγησης εγγράφως.  Το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης με την ονομασία «Οι ικανότητες της επάρκειας της ξένης γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment"), στο οποίο πρόκειται για την μέθοδο, η οποία περιγράφεται πάνω, απέκτησε το ακρωνύμιο CEFR, και την οργάνωση που το ανάπτυξε την ονόμασαν ALTE [2].

  Από το 2001 το Συμβούλιο της ΕΕ πρότεινε την χρήση του CEFR για την θέσπιση των εθνικών συστημάτων για την αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων. Τα συστήματα των δοκιμών σε πολλές χώρες, που ενεργούσαν νωρίτερα και άλλα που τώρα βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, ως βάση χρησιμοποιούν το κλίμακα А1-С2 CEFR (κοιτάξτε, για παράδειγμα, την συμμόρφωση των επιπέδων IELTS [3] ή HSK [4] ).

  To 2014 με τη Διαταγή του Υπουργείου Παιδείας και των Επιστήμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήτανε εγκεκριμένα σε συμφωνία με το CEFR (κοιτάξτε τον Πίνακα) τα επίπεδα της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας και οι απαιτήσεις σ`αυτα (κοιτάξτε την Εφαρμογή σε [5]).

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας Η συντετμημένη ονομασία της δοκιμής Το ευρωπαϊκό σύστημα των επιπέδων (CERF) Ο όγκος του λεξικού, ένεργος Ο όγκος του λεξικού, παθητικός    Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού 
Στοιχειώδες ТЭУ    А1    780  -    5 χρονών
Βασικό για τους διακινούμενους  εργαζομένους ТБУм    А1 850    -    5 χρονών   
Βασικό ТБУ A2 1300 - εις το διηνεκές
Πρώτο ТРКИ-I B1 2300 - εις το διηνεκές
Δεύτερο ТРКИ-II B2 6000 10000 εις το διηνεκές
Τρίτο ТРКИ-III C1 7000 12000 εις το διηνεκές
Τέταρτο ТРКИ-IV C2 8000 20000 εις το διηνεκές

 


Επίσης ήταν εγκεκριμένη η μορφή του πιστοποιητικού για την εκτέλεση των κρατικών δοκιμών πάνω στη ρωσική γλώσσα ώς ξένη γλώσσα, η σειρά της έκδοσης του πιστοποιητικού  για την εκτέλεση των κρατικών δοκιμών πάνω στη ρωσική γλώσσα ώς ξένη γλώσσα[6] (κοιτάξτε την Εικόνα 1).Για τα επίπεδα ТЭУ και ТБУМ η δράση του πιστοποιητικού περιορίζεται από τα 5 χρόνια. Για τα άλλα επίπεδα παρατείνει η εις το διηνεκές δράση του πιστοποιητικού. 

 

Εικόνα 1. Το δείγμα του πιστοποιητικού για την εκτέλεση των κρατικών δοκιμών πάνω στη ρωσική γλώσσα. 

Μια σημαντική καινοτομία αποτέλησε η ύπαρξη του Βασικού επιπέδου  για τους διακινούμενους  εργαζομένους (η συντετμημένη ονομασία της δοκιμής ТБУМ), αντιστοιχεί στο επίπεδο А1 CEFR. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι στις 1 Ιανουαρίου 2015 εισάγεται η υποχρεωτική εξέτασηπάνω στη ρωσική γλώσσα για τους αλλοδαπούς υπηκοούς, που επιθυμούν να κάνουν μια άδεια για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, την προσωρινή άδεια παραμονής, την άδεια παραμονής. Η απαίτηση αυτή είναι κατεστημένη απο την Ομοσπονδιακή νομοθεσία απώ 20 Απριλίου 2014 № 74-ФЗ «Σχετικά με τις τροπολογίες στην Ομοσπονδιακή νομοθεσία «Περί του νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών πολιτών στην Ρωσική Ομοσπονδία» [7].

Εμείς ευχόμαστε σε όλους, οι οποίοι προετοιμάζονται για τις δοκιμές πάνω στη ρωσική γλώσσα, καλή επιτυχία στη εκτέλεση των δοκιμών και στη απόκτηση των καινούργιων πιστοποιητικών!

  1. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Language_Testers_in_Europe
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/IELTS#mediaviewer/File:IELTSandEnglish_Tests_Compare.png
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyu_Shuiping_Kaoshi
  5. Η διαταγή για την έγκριση των επιπέδων της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας
  6. Η διαταγή για την έγκριση της μορφής, της σειράς έκδοσης του πιστοποιητικού
  7. Περί του νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών πολιτών στην Ρωσική Ομοσπονδία

Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία