You can change this website language: English

Zaregistrujte se


Anya

Slovesa nedokonavá jednotlivého druhu

V ruské gramatice většina sloves tvoří vidové dvojice: выбирать – выбрать (vybírat-vybrat); договариваться – договориться (vyjednávat-dohodnout se); верить – поверить (věřit-uvěřit) atd. 

Vidové dvojice tvoří slovesa nedokonavá (SN) a dokonavá (SD), která ve své podstatě představují stejnou činnost. Například, объявлять (prohlašovat) (SN) - объявить (prohlásit )(SD); думать (myslet) (SN) – подумать (přemýšlet) (SD), читать (číst) (SN) – прочитать (přečíst) (SD).

Nicméně, spolu se slovesy ve dvojicích v ruském jazyce se často používá slovesa nedokonavá (SN) jednotlivého druhu. Akce, které nelze představit v okamžiku jejich vzniku a zániku, vždy se představují  jako akce neomezené a se označují slovesy nedokonavými (SN).

- Что вы можете сказать о новом сотруднике? (Co můžete říci o novém zaměstnanci? 
- По-моему, он отличается сообразительностью (Domnívám se, že on se liší svou prozíravostí) 
- Но почему тогда он до сих пор не стал начальником отдела? (Ale proč tedy on ještě nestal vedoucím oddělení?)
- Скорее всего, он не карьерист и не обладает лидерскими качествами (S největší pravděpodobností on není kariérista a nemá vůdčí schopnosti).

Slovesa отличаться (чем?) (líšit se (čím?), обладать (кем? чем?) (vlastnit (koho, co?) nemají dokonalé formy, protože označují akci nebo stav, což nemají časového okamžiku vzniku a které nesměřují k ukončení a výsledku.

Slovesa nedokonavá (SN) jednotlivého druhu lze rozdělit do následujících skupin:

а) slovesa, která působí jako spojování v predikátu: этот фильм считается одним из лучших (tento film je považován za jeden z nejlepších); почему 14 февраля называется «днем всех влюбленных»? (Proč 14.února se nazývá "Den všech milovníků"?)

b) slovesa, která vyjadřují vztah mezi subjektem a objektem: отличаться, обозначать, относиться, состоять, зависеть, хотеть, участвовать и т.д. (lišit se, znamenat, vstahovat se, sestávat, záviset, chtít, zúčastnit se, atd. 

Například: их машина отличается от вашей только цветом (jejich auto se liší od vašeho jenom barvou; этот дорожный знак обозначает поворот направо (toto dopravní znaménko označuje pravou zatáčku); ваши успехи будут зависеть только от вас (váš úspěch bude záviset jen na vás); это существительное относится к мужскому роду (toto podstatné jméno je mužského rodu); она хочет познакомиться с ним (ona chce poznat ho); в конкурсе участвовали молодые певцы (do soutěže se zapojili mladé zpěváky).

c) slovesa myšlení: рассуждать, мыслить, отрицать, предвидеть (přemýšlet, myslet, popírat, předvídat). Například: надо уметь рассуждать здраво!(musí být schopni jasně myslet!)  Предвидеть ситуацию – полезный навык (Předvídat situaci je užitečnou schopností).


d) slovesa ve smyslu - něco patří někomu: mít, náležet, vlastnit. Například: она обладает весьма незаурядной внешностью (ona má velmi nevšední vzhled). Этот дом принадлежит нашему другу (Tento dům je našeho přítele).

e) slovesa, která mají obecný význam «существовать» (existovat): присутствовать, отсутствовать (být přítomný, nebýt přítomen).

f) slovesa polohy ve vesmíru: мужчина долго стоял у кафе и кого-то ждал (muž dlouho stál u kavárny a na někoho čekal); театр находится в центре города (divadlo se nachází v centru města); в саду росли грушевые и вишневые деревья (na zahradě rostly hrušky a třešně); окна его дома выходили на север (okna jeho domu byla s výhledem na sever); на дороге лежала кем-то оброненная перчатка (na cestě ležela ztracená někým rukavice).

g) slovesa označující duševní a fyzický stav, vztah subjektu k něčemu / někomu: уважать, дружить, страдать, голодать, выглядеть (respektovat, kamarádit se, trpět, hladovět, vypadat. Například: Ирина всегда хорошо выглядит (Irina vždycky vypadá dobře). Не надо унывать! (Hlavu vzhůru!)

h) slovesa ve smyslu  «dlouhou dobu dělat něco». K těmto slovesům patří: преподавать, руководить, водить, трудиться (učit, vést, řídit, pracovat).


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci