Tự đăng ký

кисло-сладкий


Bản dịch: chua-ngọt
Chuyển ngữ: [kislo sladkij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này