Азербайджан


Bản dịch: Azerbaijan
Chuyển ngữ: [azerbajdzhàn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Азербайджан
Родительный Азербайджана
Дательный Азербайджану
Винительный Азербайджан
Творительный Азербайджаном
Предложный Об Азербайджане

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này