Китай


Bản dịch: Trung Quốc
Chuyển ngữ: [kitàj]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Китай
Родительный Китая
Дательный Китаю
Винительный Китай
Творительный Китаем
Предложный О Китае

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này