Перу


Bản dịch: Peru
Chuyển ngữ: [pirù]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Перу Перу
Родительный Перу Перу
Дательный Перу Перу
Винительный Перу Перу
Творительный Перу Перу
Предложный Перу Перу

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này