снег


Bản dịch: tuyết
Chuyển ngữ: [snèk]

Ví dụ về sử dụng

Идёт снег. [idyòt snek] - Tuyết rơi.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này