Позавтракайте.


Bản dịch: Bạn hãy ăn sáng đi.
Chuyển ngữ: [pazàvtrakajti]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này