достижения


Bản dịch: thành tựu
Chuyển ngữ: [dastizhèniya]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này