кожура


Bản dịch: vỏ quả
Chuyển ngữ: [kazhurà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный кожура кожуры
Родительный кожуры кожур
Дательный кожуре кожурам
Винительный кожуру кожуры
Творительный кожурой кожурами
Предложный о кожуре о кожурах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này