You can change this website language: English

Tự đăng ký

клюквенный


Bản dịch: nham lê
Chuyển ngữ: [klyùkvinyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: клюквеннее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род клюквен клюквенный
Женский род клюквена клюквенная
Средний род клюквено клюквенное
Множественное число клюквены клюквенные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный клюквенный клюквенная клюквенное клюквенные
Родительный клюквенного клюквенной клюквенного клюквенных
Дательный клюквенному клюквенной клюквенному клюквенным
Винительный клюквенного,клюквенный клюквенную клюквенное клюквенные,клюквенных
Творительный клюквенным клюквенной клюквенным клюквенными
Предложный о клюквенном о клюквенной о клюквенном о клюквенных
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này