христианство


Bản dịch: thiên chúa giáo
Chuyển ngữ: [khrist’yànstvo]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này