Tự đăng ký

стеснительный


Bản dịch: ngượng nghịu
Chuyển ngữ: [stisnìtil'nyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này