ваза


Bản dịch: lọ hoa
Chuyển ngữ: [vàza]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный ваза вазы
Родительный вазы ваз
Дательный вазе вазам
Винительный вазу вазы
Творительный вазой вазами
Предложный о вазе о вазах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này