Tự đăng ký

коричневый


Bản dịch: màu nâu
Chuyển ngữ: [karìchnivyj]

Ví dụ về sử dụng

коричневый песок [korìchnivyj pisòk] - cát nâu
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này