холодильник


Bản dịch: tủ lạnh
Chuyển ngữ: [haladìl'nik]

Ví dụ về sử dụng

Имеется ли в номере холодильник? [imèitsa li v nòmiri khaladìl'nik?] - Trong phòng nghỉ có tủ lạnh không?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này