зависть


Bản dịch: ghen tỵ
Chuyển ngữ: [zàvist`]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный зависть
Родительный зависти
Дательный зависти
Винительный зависть
Творительный завистью
Предложный зависти

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này