любить


Bản dịch: yêu
Chuyển ngữ: [lyubìt']

Ví dụ về sử dụng

Любить каждую частичку кого-либо. [lyubìt' kàzhduju chistìchku kavò-liba] - Yêu mến mỗi một phần nhỏ của bất cứ ai.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này