You can change this website language: English

Tự đăng ký

контрабас


Bản dịch: đàn contra bas
Chuyển ngữ: [kantrabàs]

Ví dụ về sử dụng

Я играю на контрабасе. [ya igràyu na kantrabàsi] - Tôi kéo đàn viôlông senBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này