доверие


Bản dịch: lòng tin
Chuyển ngữ: [davèrije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này