Ví dụ về sử dụng

идеально подходить друг другу [idiàl'na patkhadìt' druk drùgu] - họ rất là hợp với nhau
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này