Ví dụ về sử dụng

Спокойной ночи! [spakòjnoj nòchi] - Chúc ngủ ngon!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này