французский


Bản dịch: thuộc về Pháp
Chuyển ngữ: [frantsùskij]

Ví dụ về sử dụng

начальный французский [nachàl'nyj frantsùzskij] - trình độ tiếng Pháp sơ khaiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này