Tự đăng ký

улыбаться


Bản dịch: mỉm cười
Chuyển ngữ: [ulybàtsa]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này