видео


Bản dịch: phim hình
Chuyển ngữ: [video]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

Здесь нельзя фотографировать и вести видеосъемку. [zd`es` n`el`zya fatagrafiravat` i v`est`i vid`eos`emku.] - Tại đây không được chụp ảnh và quay phim.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này