встретить


Bản dịch: gặp gỡ
Chuyển ngữ: [fstretit`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - khi nào chúng ta có thể gặp được nhau?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này