космонавт


Bản dịch: nhà vũ trụ
Chuyển ngữ: [kasmanàft]

Ví dụ về sử dụng

Может быть, он космонавт? [mòzhyt b`yt' on kasmanàvt] - Có thể anh ấy là một phi hành gia?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này