менеджер


Bản dịch: nhân viên
Chuyển ngữ: [menedzher]

Ví dụ về sử dụng

Я менеджер в компании А. [ya mènedzher v kampànii A]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này